El Banc d'Espanya justifica els majors costos de la hipoteca a tipus fix en la nova llei

11/06/2019

El  Banc d'Espanya  justifica que les  comissions per venciment anticipat de les hipoteques a tipus fix siguin 10 vegades  més elevades que les de  tipus variable  perquè les  entitats financeres podrien incórrer en pèrdues  en determinades circumstàncies si fossin menors. En un article sobre l'entrada en vigor de la llei, que tindrà  lloc el proper 16 de juny , que es publica aquest dijous als ' Quaderns Trimestrals de l'Economia Espanyola' , el regulador assenyala que els prestadors (els bancs) podrien incórrer " en pèrdua financera en cas que es produís un reemborsament anticipat ". 

Aquesta pèrdua apareix -afirma-quan el tipus d'interès de mercat es redueix per sota de la hipoteca, ja que en aquest cas el prestador  deixa d'ingressar l'interès pactat durant la vida del préstec  i troba  rendibilitats de mercat inferiors  a l'hora de reinvertir els fons amortitzats anticipadament en actius de similars característiques. Destaca l'informe que la pèrdua depèn fonamentalment del termini de vida residual de la hipoteca i de la distància (positiva) entre el tipus d'interès de la hipoteca i del mercat. També, del nivell de la rendibilitat de mercat. 

Aquesta circumstància es refereix a la limitació de les c omissions màximes per reemborsament anticipat en la nova regulació . És a dir, quan el client torna anticipadament una part o la totalitat del deute. En els contractes a tipus d'interès variable la normativa redueix les comissions màximes, que passen del 0,5% al 0,25% del capital amortitzat, segons tinguin lloc en els cinc primers anys de vida o després. Però a més s'introdueixen límits màxims a les comissions per reemborsament anticipat en els préstecs a tipus d'interès fix, que són del 2% del capital amortitzat els 10 primers anys de vida del crèdit i de l'1,5% posteriorment, pràcticament 10 vegades més elevades que les de tipus variable. 

Efectes sobre el mercat 

Per al Banc d'Espanya, que ja en una anterior ocasió va apuntar que podria tenir efecte en l'encariment dels préstecs, l'entrada en vigor de la llei tindrà altres efectes sobre el mercat com a conseqüència de la introducció de clàusules imperatives d'obligat compliment, com en el cas de la regulació del venciment i del reemborsament anticipat. També assenyala un reforçament en la informació disponible per al client en la fase precontractual. En aquest sentit, el supervisor s'espera que contribueixi a  reduir la inseguretat jurídica  "i l'elevada litigiositat actual del mercat". El que hauria de redundar en una major activitat creditícia i un millor funcionament del segment hipotecari. 

També considera que pot produir-se una  major competència en el mercat procedent d'operadors nacionals, però també forans, gràcies a la major transparència i estandardització de la informació i els menors costos de transacció associats al canvi de prestador que implica la llei.